Algemene voorwaarden

DermaPuur Huidkliniek hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Indien u de diensten, behandelingen en/of producten afneemt van Huidkliniek DermaPuur, gaat u automatische akkoord met onze algemene voorwaarden en onze huisregels.

 1. Algemeen
  1. In deze voorwaarden wordt onder “DermaPuur” verstaan de huidtherapeuten werkzaam in de huidkliniek gevestigd te Heerhugowaard, aan respectievelijk Muiderwaard 236B. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
  2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die DermaPuur opdracht geeft tot behandeling.
  3. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en DermaPuur.
  5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval DermaPuur voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  6. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen DermaPuur en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen DermaPuur en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan DermaPuur tot al dan niet geneeskundige behandeling.
  2. DermaPuur is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 1. Toestemming
  1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan DermaPuur.
  2. DermaPuur kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van DermaPuur om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden.DermaPuur is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DermaPuur.
  4. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal DermaPuur geen behandeling (meer)verrichten.
 1. Informatie
  1. De cliënt dient DermaPuur op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 1. Tarieven en zorgverzekering
  1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden.
  2. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.
 1. Betaling
  1. De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van DermaPuur zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van DermaPuur.
  2. Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te alle tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  3. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op oudst openstaande facturen.
  4. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. DermaPuur is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. DermaPuur is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
  5. Bij betalingsachterstand is DermaPuur bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen DermaPuur indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij DermaPuur instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  7. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of DermaPuur verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
 1. Annulering
  1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij DermaPuur af te zeggen via telefoon of email.
  2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan DermaPuur het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  3. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door DermaPuur geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door DermaPuur wordt ontvangen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van DermaPuur leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door DermaPuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. DermaPuur is evenwel niet aansprakelijke in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enig verplichting jegens DermaPuur.
 1. Klachten
  1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door DermaPuur, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan DermaPuur. DermaPuur en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen DermaPuur en de cliënt.
  3. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.
 1. Nietigheid
  1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op de tussen DermaPuur en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Wijziging
  1. DermaPuur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
   Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Bel 072-572 10 51 voor een consult

Maak een afspraak